Name: Zhao Qiu

Professor in Tongji Hospital

Phone: 86-27-83663333

Email: zhaoqiu@medmail.com.cn

Academic Areas: Department of Digestive System

Research Interest

pancreatic disease

Education

Doctor--Digestive System--Tongji Medical Univercity,Wuhan,China--2003

Master--Digestive System--Tongji Medical Univercity,Wuhan,China--1988

Bachelor--Clinical Medcine--Tongji Medical Univercity,Wuhan,China--1985

Oversea Study and Visit

Academic Memberships

Honours and Awards

Honours and Awards

[1] Ke XY, Wang Y, Xie ZQ, Liu ZQ, Zhang CF, Zhao Q, Yang DL*,LY294002 enhances inhibitory effect of gemcitabine on proliferation of human pancreatic carcinoma PANC-1 cells.,J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci,2013,

[2] Zhu L, Qin H, Li PY, Xu SN, Pang HF, Zhao HZ, Li DM, Zhao Q*,Response gene to complement-32 enhances metastatic phenotype by mediating transforming growth factor beta-induced epithelial-mesenchymal transition in human pancreatic cancer cell line BxPC-3.,J Exp Clin Cancer Res.,2012,

[3] Zhu Z, Wang Y, Liu Z, Wang F, Zhao Q*,Inhibitory effects of epigallocatechin-3- gallate on cell proliferation and the expression of HIF-1α and P-gp in the human pancreatic carcinoma cell line PANC-1.,Oncol Rep,2012,

[4] Hua Qin, Xiao-Yun Lu, Qiu Zhao*, De-Min Li, Pei-Yuan Li, Mei Liu, Qi Zhou, Liang Zhu, Hui-Fang Pang, Hui-Zhen Zhao. ,Evaluation of a new method for placing nasojejunal feeding tubes. ,World J Gastroenterol,2012,

[5] Liu Z, Zhu L, Qin H, Li D, Xie Z, Ke X, Zhao Q*,Re-expression of cell adhesion molecule inhibits growth and induces apoptosis of human pancreatic cancer cell line PANC-1. ,J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. ,2011,

[6] Zhao Q, Du J, Gu H, Teng X, Zhang Q, Qin H, Liu N. ,Effects of YC-1 on hypoxia-inducible factor 1-driven transcription activity, cell proliferative vitality, and apoptosis in hypoxic human pancreatic cancer cells.,Pancreas,2007,