A  B  C  D   E  F  G  H   I  J  K  L   M  N  O  P   Q  R  S  T   U  V  W  X   Y  Z        
NameDepartment UnitPhoneE-mail

C

Chen Pinglu Public Finance +86-27-87556443 chen.pinglu@gmail.com

M

Miao Xiangshui Microelectronics Deaprtment +86-27-87792091 miaoxs@mail.hust.edu.cn

Q

Qu Rong hai Department of Electrical Machines and Drive Engineering +86-27-87544355 ronghaiqu@hust.edu.cn

S

Sun Qizhen Optical Communication and Networks +86-27-87543055-2271 qzsun@mail.hust.edu.cn

Z

Zang Jianfeng School of Optical and Electronic Information +86-18607148395 jfzang@gmail.com