A  B  C  D   E  F  G  H   I  J  K  L   M  N  O  P   Q  R  S  T   U  V  W  X   Y  Z        
NameDepartment UnitPhoneE-mail

D

Dong Hongmei Forensic pathology +86-18062128672 552464649@qq.com

H

Huang Daixin Department of Forensic Medicine +86-27-83692645 huangdaixin@mails.tjmu.edu.cn

L

Liu Qian Forensic Pathology +86-27-83692649 caixe_liu0222@tom.com
Liu Liang Department of Forensic Medicine +86-27-83692644 liuliang@mails.tjmu.edu.cn

Z

Zhou Yiwu +86-13707160935 450654925@qq.com